Tolkeetik

Som tolk for en traumatiseret kommer man nemt i berøring med særdeles følsomme oplysninger. Man kan blive et afgørende mellemled i samtaler, hvor den traumatiserede gør sig sårbar ved at fortælle dybt personlige ting om sig selv. Det sætter behovet for at overholde de tolkeetiske spilleregler på spidsen. Både i omgangen med den traumatiserede og den viden, man får om ham.

Tavshedspligt

Mange traumatiserede har været udsat for krænkelser, der er tabuiserede i deres hjemland – eksempelvis seksuelle overgreb – og frygter omverdenens fordømmelse, hvis deres historier bliver almindeligt kendte. Derfor er det endnu mere afgørende end vanligt, at man som tolk er meget omhyggelig med at overholde sin tavshedspligt. Helst skal man helt undlade at tale om, hvem man har tolket for.

Eneste undtagelse fra tavshedspligten er, hvis man som tolk bliver bekendt med forbrydelser af ”særlig farlig karakter” (straffelovens §152) eller ”får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år (…) lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare” (servicelovens §36). I så fald bør man som tolk underrette den traumatiseredes kommune.

Habilitet og neutralitet

Når man skal tolke for traumatiserede er det afgørende, at man fremstår habil og neutral. Mange traumatiserede har været udsat for situationer, hvor andre mennesker med fuldt overlæg har påført dem smerte. Undervejs er meget af deres grundlæggende tillid til andre mennesker gået tabt. Derfor er det helt afgørende, at den traumatiserede ikke kan komme i tvivl om ens indstilling som tolk.

Har man på forhånd en form for relation eller kendskab til den traumatiserede, hans familie eller omgangskreds, bør man ideelt set ikke tolke for ham. Risikoen for at fremstå inhabil vil være stor.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, om man undervejs i en eller flere tolkesessions udvikler markante negative eller positive følelser for den traumatiserede. Det kan i værste fald påvirke ens evne til at fremstå neutral og få en til at farve eller fordreje tolkede udsagn på en måde, man måske ikke engang selv er bevidst om. Derfor er det også bedst, hvis man som tolk minimerer den tid, man bruger sammen med den traumatiserede før og efter tolkesessioner.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge
Dignity - Dansk Institut Mod Tortur

Sidst opdateret 9/11/2018