Lærere

Som lærer har du med din tætte dagligdagsrelation til eleverne mulighed for at støtte dem i at håndtere hverdagen og de problemstillinger, de møder. Det er netop i skolen, at børnene kan møde den forudsigelighed, struktur og tryghed, som de ikke nødvendigvis får hjemme. Derudover får børnene mulighed for at etablere relationer til andre, både børn og voksne, og lære de sociale spilleregler.

I arbejdet med børn fra flygtningefamilier vil du ofte møde familier, der befinder sig i en anspændt situation, fordi livet både er stærkt præget af familiens grunde til at forlade hjemlandet og kampen for at skabe en meningsfuld tilværelse i eksil. Forældrenes kan have svære psykiske problemstillinger, der også kan ramme børnene. Dels fordi børn kan overtage forældrenes traumer, og dels fordi familien kan være socialt marginaliseret. Nogle flygtningeforældre har ingen tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, og det kan føre til fattigdom, ringe netværk og problemer med at mestre det danske sprog.

Læsevejledning

I menuen i venstre side kan du finde baggrundsviden om traumer og betydningen af at leve en tilværelse i eksil. Det kan være med til at skærpe din opmærksomhed på, om et barns eventuelle indlæringsvanskeligheder eller adfærdsvanskeligheder kan være udløst af traumer hos barnet eller forældrene. Her er det dog vigtig at have for øje, at traumatisering sjældent er en entydig årsagsforklaring. Barnets problematikker kan også bunde i sociale omstændigheder eller kulturelle forhold.

Her kan du også finde inspiration til, hvordan du bedst muligt kan støtte de elever, som er vokset op i en flygtningefamilie, der er præget af traumer. De pædagogiske rammer kan fordre ro og struktur. Det er godt for alle elever, men kan være særligt vigtig for elever i udsatte positioner. De individuelle indsatser tilrettelægges på baggrund af nogle af de observationer, man som lærer gør sig af elevers læringsstile og adfærdsmønstre.    

Endelig findes der gode råd til, hvordan læreren kan styrke forældresamarbejdet med flygtningeforældre, få et fornuftigt samarbejde med tolke, og hvilke vigtige samarbejdspartnere, der bør inddrages, når det for eksempel er nødvendigt med psykologiske og familiestøttende indsatser, som rækker ud over lærerens fagområde.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 21/11/2018