Psykoedukation


Se filmen At leve med traumer, hvor fem flygtninge fortæller, hvordan de lever med følgerne af krig, fængsling og andre overgreb, og hvordan de voldsomme oplevelser påvirker familie- og arbejdslivet. Filmen er oversat til flere sprog og kan bruges til temaundervisning om traumer.

Psykoedukation handler om at få oplysninger om den lidelse, man har, og det er en metode, som anvendes i det psykiatriske behandlingssystem.

Psykoedukationsforløb handler således om viden, holdninger, mestringsstrategier og sprog i forhold til den del af fortiden, der vedrører krisen og det forfærdelige og eftervirkningerne i nutiden.

Når psykoedukation er kommet på dagsordenen i forbindelse med sprogundervisning af traumatiserede skyldes det bl.a. at:

 • den traumatiserede og hans eller hendes familie ofte ikke kender diagnosen PTSD og de dertil hørende symptomer og ikke kender andre med de samme symptomer og derfor måske bliver ekstra isolerede
 • den traumatiserede kan have brug for at forholde sig eksplicit til det, der vedrører det forfærdelige og evt. kunne tale om tanker, bekymringer og konkrete hændelser på dansk såvel som på modersmålet som et led i rehabilitering
 • den traumatiserede får mestringsstrategier i form af konkrete redskaber til at forbedre den daglige livskvalitet ved at forebygge og lindre symptomer på traumatisering

Men er det en opgave for sprogundervisning? Ja, det kan være. Temaer som krop og sundhed er klassikere i danskundervisningen, og i psykoedukationsforløbene får disse temaer blot en drejning, så de gøres særligt målrettede for en bestemt gruppe kursister. Der opbygges viden og sprog, som kan være vigtige forudsætninger for, at kursisten kan indgå i fremtidig læring og klare sig i det danske samfund.

To typer psykoedukationsforløb vil blive omtalt her. Begge er afprøvet på forskellige sprogcentre, og både lærere og kursister har vurderet forløb og resultater positivt.

Psykoedukation med tolk

Én type forløb, som er blevet gennemført flere gange, består af fire undervisningsgange med temaerne:

 • Normale reaktioner på unormale belastninger
 • Søvn og døgnrytme
 • Hukommelses- og koncentrationsproblemer
 • Smerter

Strukturen for hver undervisningsgang på tre lektioner er:

 • Introduktion/siden sidst
 • 1. oplæg (20-30 min)
 • Dialog i gruppe
 • 2. oplæg (20-30 min)
 • Dialog og øvelser i form af mindre opgaver eller fysiske øvelser
 • Opstilling af og dialog om mulige løsningsmodeller for den enkelte i forhold til dagens emne

Oplæggene holdes af enten en psykolog eller socialrådgiver og kan vedrøre søvnbehov, drømme, mareridt, glemsomhed og alder, hukommelse og læring, koncentration og fokusering og sammenhæng mellem krop og psyke.

Aktiviteter og øvelser indebærer at tegne sin døgnrytme i et skema, at tegne smerter ind på en figur og fortælle om dem, at lave en planche med forslag til gode fald-i-søvn ritualer eller træne åndedrætsøvelser og afspænding af skuldre og nakke.

Læreren forbereder og planlægger forløbene i samarbejde med enten en psykolog eller en socialrådgiver, og de afvikles i en mindre gruppe af deltagere, som taler det samme modersmål, og hvor der er en lærer og en tolk til stede ved alle undervisningsgangene.

I den almindelige danskundervisning kan der følges op med tekster, film og opgaver med henblik på at udvide, træne og forfine ordforråd og vendinger, der knytter sig til temaerne i psykoedukationen.

Læringseduktion - et eksempel på et forløb for alle i begynderundervisning

Tankegangen bag nedenstående forløb er, at alle kursister kan have brug for viden om, hvad der påvirker læringskapaciteten. Lærerne ønsker ikke at udpege de kursister, som har traumer, og målrette et psykoedukationsforløb specielt til dem.

Man har derfor valgt at afvikle et "tema om læring med vægt på søvn, hukommelse, koncentration og stress" og med fokus på at finde og stimulere individuelle forudsætninger for læring.

Formålene er at:

 • lære kursisterne om læring
 • give indsigt i sammenhæng mellem hukommelse, koncentration og læring
 • øge bevidstheden om at "jeg er ikke den eneste"
 • alle accepterer særlige hensyn til nogen
 • lærerne får bedre kendskab til kursister med traumer
 • øge dansksproglige kompetencer ved at træne genrer, som kursisterne skal bruge i modultestning i temaforløbet

Undervisningen afvikles på dansk uden tolk efter en forberedelsesfase, hvor lærerne i fællesskab udarbejder planer og en materialebank. Tidsforbrug på de enkelte hold kan variere efter kursisterne interesse og behov.

Opstil mål for forløbet, skriv dem ned og præsenter dem for kursisterne.

Vær forberedt på, at kursisterne i forløbet kan fortælle detaljeret og konkret om de traumatiske begivenheder og hav en strategi parat, hvis der opstår flashbacks.

Planlæg evt. opfølgende aktiviteter i den almindelige undervisning, der støtter i forhold til indhold og sproglige kompetencer.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 11/9/2017