Udslusning

Kursister med traumer har lige så meget lyst til og behov for at kunne klare sig selv og forsørge sin familie som andre kursister. De har også mange ressourcer. De har samme behov for at blive udfordret og hjulpet ved udslusning, men deres udgangspunkt kan være et andet, og indsatsen skal for nogle kursisters vedkommende tilpasses særligt.

Særlig opmærksomhed ved besøg

Da nogle kursister kan være præget af angst, usikkerhed og mistillid, er det vigtigt at forberede kursisterne grundigt, når der skal laves virksomhedsbesøg eller introduceres gæstelærere.

Det er som regel en fordel, hvis læreren allerede kender virksomheden og stedet og dermed ved, hvad man kan forvente af potentielt klaustrofobiske rum, skingre lyde, ukendte mennesker, pludselige forandringer osv.

Et virksomhedsbesøg kan forberedes ved besøg af en gæstelærer fra virksomheden, og besøget kan tilrettelægges, så gæstelæreren kommer flere gange i sprogundervisningen.

Ved første besøg møder kursisterne gæstelæreren som menneske og indgår i en dialog om vedkommendes livsforløb, familie, uddannelse og dagligdag på jobbet. Ved andet besøg kommer gæstelæreren som professionel (fx politimand, sygeplejerske eller lign.) og holder et lille oplæg om sin profession. Ved trejde og sidste besøg er vedkommende sparringspartner, som kursisterne kan stille spørgsmål til.

Vejledningsforløb og praktikordninger

Et vejledningsforløb er individuelt for hver kursist, men grupper og par kan deltage i særlige vejlednings- og praktikaktiviteter, som kan danne overgang til andre tilbud efter den særligt tilpassede undervisning for traumatiserede. Vejlederen kan få en særlig rolle, som støtteperson eller brobygger over en længere periode end normalt.

Praktik bør tænkes fleksibelt og inddrages, hvor det er muligt. Praktik kan bestå af mange forskellige aktiviteter, hvis varighed rækker fra nogle timer til flere dage eller uger. Praktik må tilpasses den enkelte kursist, som måske i sit sprogindlæringsforløb kan indtegne sine praktikerfaringer i en "praktiktrappe", der peger mod udslusning.

I praktikken afprøver kursisten på egen hånd sine sproglige og øvrige kompetencer.

Praktikbegrebet bør introduceres grundigt som del af et sprogindlæringsforløb. Det er af afgørende betydning, at alle (kursist, arbejdsgiver, sagsbehandler og sproglærer) er indforståede med den praktikaftale, der indgås i forhold til formål, rammer, varighed, opgaver, forventninger og lign.

Man kan evt. sende to kursister i praktik sammen, hvis det øger trygheden. Det kan være en ide at lade kursisten udarbejde en lille introduktion af sig selv (fx navn, alder, nationalitet, varighed på ophold i Danmark m.m), således at kursisten altid har noget at sige eller læse op fra, hvis der er nogen, der spørger. Angsten for ikke at turde eller kunne sige noget kan derved afhjælpes.

Mentorordning

I udslusningsfasen og i forbindelse med praktikforløb kan der etableres en mentorordning med en medarbejder fra en kommende praktikplads. Vedkommende kan måske starte som gæstelærere i undervisningen og efterfølgende blive knyttet til den kursist, der skal i praktik.

Brugen af denne metode kan nedbringe angst og utryghed og give kursisten mulighed for faglig og personlig sparring. Udover de relevante faglige kvalifikationer er det vigtigt at sikre sig, at mentoren har den fornødne viden om traumer og besidder personlige kvalifikationer som tålmodighed, åbenhed, empati og tolerance.

Der skal lægges faste rammer om formål, opgaver, forventninger, kontakthyppighed osv., ligesom mentoren skal være indstillet på at yde feedback og anderkendelse.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 8/9/2017