Evaluering

Løbende intern evaluering med kursister, der har oplevet voldsomme traumatiske begivenheder, og som kan have hukommelses- og koncentrationsproblemer, er særlig vigtig. Problemerne kan søges genopbygget ved kontinuerligt at huske og reflektere, at placere aktiviteter i forhold til tid og sted, samt at værdisætte aktiviteter på baggrund af det oplevede.

Evaluering af undervisning omfatter netop det at huske og reflektere over, hvad der er arbejdet med hvor og hvornår, og hvad der er indlært, ligesom evaluering omfatter det at kunne vurdere eller værdisætte. Derfor kan der være et rehabiliterende element i at arbejde systematisk og vedholdende med løbende intern undervisningsevaluering, også selvom der er modstand fra kursisterne.

Små fremskridt

Nogle kursister har en langsom sproglig progression, og den manglende progression kan medvirke til opgivenhed og meningsløshed både hos kursisten og hos læreren. Det er derfor vigtigt at udvikle en evalueringsform, som synliggør selv små sproglige, vidensmæssige og psykosociale fremskridt. Små ting kan være udtryk for store fremskridt og bør synliggøres. Fx at:

  • møde til tiden hver dag
  • ringe afbud ved sygdom
  • kunne tage initiativ
  • hjælpe andre
  • turde noget nyt
  • tage ansvar for kaffebrygning eller blomstervanding

Ved at gøre evaluering til en fast og naturlig del af hverdagen øges kendskabet til og fortroligheden med denne form for refleksion og kritisk stillingtagen. Det kan betragtes som en relevant del af kultur- og samfundsforståelse og være en god forberedelse til udslusning til uddannelse eller arbejde.

Det kan være nyttigt at give kursisterne en udførlig introduktion til formålet med evalueringen og forberede dem på typen af spørgsmål og på lærerens forventninger til besvarelsernes form og længde. Man kan overveje at bruge tolk til dette.

Daglig evaluering

En simpel måde at foretage daglig evaluering på er ved at skrive dagens undervisning og aktiviteter op på en tavle eller en flipover, når undervisningen starter. Ved dagens afslutning repeterer eller kommenterer alle i fællesskab, hvad der blevet arbejdet med.

Man kan også arbejde med logbøger fx med smileys til at indikere, hvor god eller dårlig en dag har været.

En lærer fortæller: "Spørges der til kursisternes vurdering af dagen som helhed (har det været en god dag?) kan det for traumatiserede kursister blive til en vurdering af deres helbredsmæssige tilstand snarere end af dagens aktiviteter. Det kan fastholde kursistens sygdomsbillede på uhensigtsmæssig vis og flytte fokus væk fra undervisningen. Derfor er det vigtigt at spørge til de konkrete og gennemførte aktiviteter."

Ugentlig evaluering

Den ugentlige evaluering kan have samme form som den daglige og har ligeledes til hensigt at styrke hukommelsen, igangsætte en refleksion og sætte ord på følelser og oplevelser. Man kan fx bruge en halv time pr. uge.

Kvartalsvise evalueringer

De kvartalsvise evalueringer kan foregå som statussamtaler mellem kursist, lærer og sagsbehandler, hvor handleplaner og læringsplaner evalueres. Man kan på baggrund af kursistens daglige og ugentlige evalueringer diskutere kursistens progression, indlæringsmæssige præferencer og fremtidige ønsker. Til slut udarbejdes den næste individuelle læringsplan.

Halvårlige evalueringer med video

På et sprogcenter har man afholdt halvårlige videooptagede interviews med kursisterne for at synliggøre den sproglige progression og personlige fremtoning. Det har givet de kursister, som har deltaget, en positiv oplevelse af fremskridt og af hvor meget, kursisten har lært.

Kursisten får mulighed for - i et 10 minutters interview - at fortælle om sig selv, sine tanker, følelser eller oplevelser og derved vise sine mundtlige sproglige kompetencer. Ved evt. følgende halvårlige interview vises tidligere videooptagelser, hvorved det bliver synligt, at der er sket progression og fremgang.

Interviewene skal introduceres og forberedes grundigt, og frivillighed er en betingelse. Kursisten får udleveret videoen ved afslutning af sprogindlæringsforløbet.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 8/9/2017