Visitation

Det er en kompleks opgave at visitere kursister med traumer til danskundervisning.

I de tilfælde, hvor kursisten er henvist med en formodning om eller afklaring af særlige indlæringsforhold som følge af traumatiske begivenheder, har visitationen ofte et andet fokus end normalt. Det vil da være den dansksproglige indplacering, der har lavest prioritet, og testningen af dansksproglige kompetencer kan være meget enkel.

De vigtigste formål med visitationen på sprogcentret kan så være at:

 • afdække kursistens almentilstand
 • præsentere et potentielt særligt undervisningstilbud, så kursistens forestillinger og behov bliver fremlagt og diskuteret
 • skabe en god og tillidsfuld kontakt mellem visitator/lærer og kursist
 • få samtykke til, at sagsbehandler, behandlere, lærere og vejledere indbyrdes udveksler informationer, som har betydning for undervisningsforløbet


"Best practice" for visitationen

Fysiske rammer: Omgivelserne skal være imødekommende, og visitator skal være være opmærksom på kursistens ønsker om placering i rummet.

Sagsbehandler deltager i visitationssamtalen: Sagsbehandleren er en kendt person for kursisten, og hans/hendes tilstedeværelse ved samtalen er derfor med til at gøre situationen mere tryg.

Rigelig tid: Det er vigtigt at holde pauser i visitationen og at afsætte god tid til visitationen.

Tolk: En tolk giver kursisten sikkerhed for, at han/hun bliver forstået og er med til at skabe tryghed.

Positivt samvær og rummelighed

Forventninger: Der skal ske en rolleafklaring, så det står klart for kursisten, at der er tale om en situation, hvor de i samarbejde skal afdække, i hvilket omfang vedkommende kan deltage i undervisning. Det skal også gøres klart, hvilke krav der stilles i tilbudet - og hvilke der ikke stilles.

Oplysninger og samtykke: Via samtalen bør der indhentes oplysninger om kursistens personlige forhold og søges samtykkeerklæring om udveksling af oplysninger mellem sagsbehandler, behandlere, undervisere m.fl.

Et sikkert sted

Visitationen bør finde sted i form af "et sikkert sted", dvs. være trygt og tillidsfremmende. Sørg derfor for at:

 • have god tid og uden synlig stress
 • vælge et lyst og luftigt rum med åbne vinduer og døre
 • lade kursisten selv vælge plads i lokalet
 • fokusere på dialog og ikke interview, fordi interviewstilen kan vække minder om forhør

Visitationen kan være så angstfremkaldende for nogle, at visitation i hjemmet er nødvendigt. Det kan være den afgørende faktor for, om kursisten kommer ud af sin isolation og tager sig mod til at komme til sprogundervisning.

Afdækning af kursistens almentilstand

Opgaven for visitator er at vurdere, om kursisten vil kunne drage nytte af det tilbud, den pågældende udbyder af danskuddannelse har.

Visitator kan og skal ikke stille diagnoser, men erfaringer viser, at det er en god ide at prøve at finde ud af, hvordan kursisten har det fysisk og psykisk. Alene sundhedstilstanden har afgørende betydning for kursisten evne til at lære og mulighed for at deltage i undervisningen. Afdækning kan ske i den almindelige visitation eller ved en særvisitation.

Spørgsmålene om almentilstand kan omfatte både fysiske og psykiske tilstande. Mange kursister vil gerne informere om nedenstående forhold og finder det ikke for privat, men tilbageholdenhed skal respekteres.

Man kan lade spørgsmålene tage udgangspunkt i:

 • velbefindende og helbred
 • søvn
 • spisevaner
 • smerter og medicinforbrug
 • familie og netværk
 • fritid og aktivering
 • fremtidsplaner og ønsker i Danmark
 • aktuelle eller tidligere behandlingskontakter

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Rambøll Management 2005. Styrket indsats i undervisningen af traumatiserede flygtninge og indvandrere

Sidst opdateret 6/9/2017