Samarbejdspartnere

Et samarbejde på tværs af lærerne i de forskellige fag er væsentligt for at skabe et helhedsbillede af eleven og dermed skabe forståelse for, hvorfor og i hvilke situationer en elev fungerer godt eller ikke godt.

Undervisere i dansk som andetsprog

Er der tale om en elev, der skal fra modtagerklasse til undervisning i almindelig klasse, er det vigtigt, at alle informationer videregives vedrørende elevens faglige og sociale udvikling - eventuelt gennem en portefølje, der også giver oplysninger om elevens tidligere skolegang, modersmålet og viden om eventuelle traumatiske oplevelser. Undervisning i dansk som andetsprog foregår ofte på mindre hold, og læreren har derfor ofte en tættere kontakt med eleven. Derfor vil det ofte være her, eleverne åbner op for problemstillinger, de måtte finde svære. Der er det godt at være i tæt kontakt med denne lærer. Det giver også et sammenhængende undervisningsforløb, hvor der løbende bygges videre på det, eleven kan.

PPR

Hvis læreren mener, at det er nødvendigt at indstille et muligt traumatiseret barn eller et barn, der på anden vis har brug for hjælp, til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), kan der efter samråd med forældrene laves en indstilling. Hvis forældrene er imod en indstilling, afgør skolelederen i samråd med klasselæreren, om det anses for påkrævet, at der foretages en pædagogisk-psykologisk vurdering. Det kan være, hvis barnet er truet, og man derfor skal lave en underretning, eller det kan være med henblik på at belyse elevens eventuelle behov for specialundervisning.

Sundhedsplejersken

Sundhedsplejersken forestår de rutinemæssige undersøgelser af skolens elever. Ud over disse undersøgelser har sundhedsplejersken mulighed for at yde en særlig indsats over for børn og unge med særlige behov (for eksempel børn med tegn på fysisk eller psykisk vold, tilbagevendende sygelighed, psykosomatiske reaktioner og/eller hyppige forsømmelser). Børn med behov, der ikke kan afhjælpes ved det almindelige lokale samarbejde på skolen mellem lærere og sundhedsplejersker, kan gennem sundhedsplejersken henvises til kommunens tværfaglige gruppe.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder

Jette Luna og Charlotte Bie, Center for tosprogethed og interkulturalitet, Professionshøjskolen UCC

Sidst opdateret 6/9/2017