Lærerens rolle

Børn i traumatiserede flygtningefamilier kan have en svækket tilknytningsevne til voksne såvel som jævnaldrende. Har barnet selv været på flugt, kan barnet have oplevet, at forældrene i faretruende situationer ikke havde mulighed for at komme dem til undsætning. Er barnet vokset op i Danmark, kan følelsen af svigt, tab og mistillid stadig være til stede, da forældrene som følge af traumer måske ikke altid kan drage den støtte og omsorg for barnet, som de ønsker.

Her er det vigtigt at huske på, at selvom et barn er tydeligt mærket, er det ikke fuldstændigt hjælpeløst. Alle børn er født med ressourcer, og børnene kan genvinde tillid og tilknytningsevne, hvis voksne i deres omgivelser - eksempelvis læreren - formår at skabe en sikker base, der sikrer et befordrende læringsmiljø.

Læreren er først og fremmest det voksne menneske, som barnet møder dagligt, og som det har mulighed for at skabe en stabil relation til. Som lærer er det væsentligt at have en vis baggrundsviden om børn fra traumatiserede flygtningefamilier. Men først og fremmest er det vigtigt at finde ud af, hvordan det enkelte barn navigerer og reagerer i forskellige situationer og støtte op om de mestringsstrategier, barnet trækker på. Er du som lærer i tvivl om, hvad der ligger til grund for en elevs adfærd eller problemer, så forsøg at systematisere dine observationer og bekymringer og tag kontakt til forældre, kolleger, skoleledelsen og PPR.

Derudover er det vigtigt, at læreren inddrager forældrene i arbejdet med barnet og er nærværende, åben og anerkendende over for barnet. Er der for eksempel et barn, som bliver ved med at komme for sent, er det bedre at spørge barnet: ”Hvordan er det for dig?”, ”Hvad kan vi gøre for, at du får det nemmere?” end at skælde ud.    

Det er vigtigt, at læreren ikke påtager sig opgaver, der ligger uden for eget fag- og ekspertisefelt. Selvom det er nødvendigt, at læreren lytter til barnet og kan rumme dets oplevelser, følelser og reaktioner, så er det ikke lærerens opgave at tilbyde samtaleterapi eller diagnosticere problemet endsige vurdere en elevs hovedpine, mavepine eller andre smerteklager. Læreren kan bidrage med vigtige observationer og dermed medvirke til at kvalificere vigtige samarbejdspartneres vurderings- og beslutningsgrundlag, men det er vigtigt at læreren ikke påtager sig et ansvar, der retmæssigt ligger andetsteds.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder

Jette Luna og Charlotte Bie, Professionshøjskolen UCC

Sidst opdateret 5/9/2017