Rammer og indsatser

Folkeskolen rummer i dag elever fra mange forskellige lande. For en del lærere medfører denne kompleksitet i elevgrundlaget en stor udfordring, når der skal planlægges og udføres undervisning, der tager udgangspunkt i de enkelte elevers behov og forudsætninger. Den udfordring bliver ikke mindre af, at nogle af de etniske minoritetselever i større eller mindre grad kan være påvirkede af oplevelser i og flugt fra et krigshærget land, eller fordi de er præget af at vokse op i en familie, hvor en forælder har traumer.   

I den multietniske folkeskole er udgangspunktet, at den er for alle elever og dermed også skal kunne rumme flygtningebarnet. Udfordringen består i både at arbejde for pædagogisk rummelighed i den almindelige undervisning og samtidig at kunne begrunde, hvornår og hvorfor der skal etableres særlig tilrettelagt undervisning af elever med særlige behov og forudsætninger.

I den almindelig skolehverdag er det vigtigt at skabe nogle gode pædagogiske rammer, som kan understøtte børns mestringsstrategier og trivsel og fremme et befordrende læringsmiljø. Det gøres først og fremmest ved at tage udgangspunkt i den pædagogiske praksis, der i forvejen eksisterer i skolen, men med et skærpet fokus på børnenes psykosociale trivsel og det at skabe en rolig, tryg, stabil og struktureret hverdag. Sådanne rammer er gode for alle børn, men kan være særligt vigtige for børn, der lever i traumatiserede flygtningefamilier, idet hjemmet ofte kan være præget af manglende overskud, uro og utryg tilknytning.

STROF-modellen, som er udviklet af den svenske børnelæge Lars Gustaffson, kan være nyttig at have for øje, når man arbejder med børn i traumatiserede flygtningefamilier, idet modellen netop sætter fokus på struktur, tale og tid, ritualer, organiseret leg og skole-hjem samarbejde – elementer som understøtter skabelsen af en rolig hverdag.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder

Jette Luna og Charlotte Bie, Center for tosprogethed og interkulturalitet, profesionshøjskolen UCC

Sidst opdateret 5/9/2017