Frivilligt integrationsarbejde

Frivilligt socialt arbejde karakteriseres almindeligvis ved, at personer med engagement og overskud vælger at yde en indsats over for andre mennesker, som behøver omsorg, kontakt eller støtte. Der er tale om en mellemmenneskelig indsats og dermed noget andet end det, det offentlige system kan tilbyde.

Det gælder også for den frivillige integrationsindsats. De frivillige hverken kan eller skal erstatte det offentliges forpligtelser på integrationsområdet, men udgør en selvstændig aktivitet på sin egen grund. Det er netop i kraft af de frivilliges ikke-professionelle indfaldsvinkel, at deres indsats er så værdifuld.

Såvel professionelle som frivillige må være opmærksomme på og respektere, at de har forskellige roller – og med de roller forskellige muligheder og begrænsninger. Overordnet kan man sige, at de frivillige repræsenterer det normale i hverdagen og tilbyder et ligeværdigt kontaktforhold, mens de professionelle tager sig af de lovbestemte opgaver og derfor er i en magtposition i forhold til flygtningen.

De frivilliges indsats i integrationsarbejdet

Den frivillige indsats er et tilbud til flygtninge om en almindelig medmenneskelig og ligeværdig kontakt, hvor begge parter har mulighed for at udveksle tanker, lære af hinanden og lave aktiviteter sammen.

Som frivillig kan man støtte flygtninge med traumer i deres hverdagsliv ved at:

 • Møde flygtningen med tillid og respekt
 • Bidrage til at skabe større indsigt i det samfund, de lever i
 • Hjælpe med at udvikle konkrete færdigheder, ikke mindst sproglige
 • Tilbyde støtte og vejledning
 • Åbne døre til lokalsamfundet
 • Etablere og indgå i forskellige aktiviteter for børnene i flygtningefamilierne

Den professionelle integrationsindsats

Det offentlige system har til opgave at varetage myndighedsopgaven i forhold til modtagelse og integration af flygtninge og indvandrere. Det skal sikre de rammer, som det politisk er blevet besluttet skal være til stede for at muliggøre flygtninge og indvandreres integration i Danmark.

Det er også de professionelle, der har ansvar for at sikre og organisere de lovgivningsmæssige rammer om asylansøgeres ophold i landets asylcentre.

Den professionelle integrationsindsats indebærer blandt andet:

 • Boligplacering
 • Sikring af et økonomisk sikkerhedsnet
 • Rådgivning og vejledning
 • Psykosociale indsatser over for den enkelte og familien
 • Behandling af traumer
 • Danskundervisning og introduktion til danske samfundsforhold
 • Afklaring af kompetencer, uddannelsesbehov og arbejdsmuligheder

Indsatsen involverer en række fagpersoner på tværs af fagområder og sektorer: rådgivere, undervisere, jobkonsulenter, sundhedspersonale med flere. Især når man har at gøre med flygtninge med traumer og andre særligt udsatte flygtningegrupper, involverer integrationsindsatsen adskillige fagpersoner. Det skyldes de komplekse problemstillinger, som flygtninge med traumer typisk står over for.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 26/10/2018