Forberedelse

Når man bliver tilbudt en tolkeopgave, er det vigtigt at sikre sig, at man er i stand til at gennemføre opgaven på en fagligt og etisk optimal måde. Det skal ske, før opgaven påbegyndes. Særligt i forhold til traumatiserede flygtninge, hvor voldsomme følelser kan komme til udtryk under en tolkesession, er det vigtigt, at man er med til at skabe så gnidningsfrit et forløb som muligt. Du bør undersøge tre forhold:

Sprog og dialekt

Mange tolkebrugere har vanskeligt ved at sætte sig ind i, præcist hvor meget to beslægtede sprog – eller dialekter af det samme sprog – kan afvige fra hinanden. Blandt andet derfor er det vigtigt, at man ser med kritiske øjne på de tolkeopgaver, man får. Også selvom man måske først indser sine begrænsninger i forhold til det sprog, der tolkes til eller fra, under selve tolkesessionen. Det er bedre at melde fra end at lade misforståelserne råde.

Habilitet

Et centralt symptom hos mange traumatiserede er mistillid til andre mennesker. Derfor er det afgørende, at man som tolk ikke kan mistænkes for at have forudfattede meninger. Har du haft med den traumatiserede at gøre på forhånd – det kan være nok så indirekte, i hjemlandet såvel som Danmark – indebærer det en risiko for, at han vil stille spørgsmålstegn ved dine motiver og din evne til at opretholde tavshedspligten. I sådanne tilfælde er det bedst at afslå tolkeopgaven.

Baggrundsviden

Det er vigtigt, at man kender den sammenhæng, man som tolk kommer til at indgå i. Skal man eksempelvis indgå i et terapeutisk behandlingsforløb, bør man have en fornemmelse for terapeutisk terminologi og arbejdsmetode. Mere generelt er det vigtigt, at man som tolk har et grundlæggende indblik i både tolkebrugerens og den traumatiseredes kultur, så man er i stand til at formidle det kulturmøde, en tolkesession også er.

Forberedelse af andre

Før man begynder en tolkesession, er det en god idé at sikre sig, at alle parter er klar over, hvad tolkens rolle i forløbet er. LAK/HK anbefaler i folderen ”Tolkning og tolkeetik” at give parterne følgende oplysninger:

  • Alt, hvad der bliver sagt, vil blive tolket. Hvis man vil sige noget, der ikke skal tolkes, skal man undlade at sige det.
  • Tolken vil ikke komme med sine egne forklaringer
  • Er der noget, den ene part ikke forstår, bedes vedkommende spørge tilbage via tolken
  • Det er vigtigt, at parterne taler til hinanden og ikke til tolken. Derfor vil tolken tolke i 1. person
  • Tolken har tavshedspligt
Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge
Dignity - Dansk Institut Mod Tortur

Sidst opdateret 9/11/2018