Den frivilliges rolle i helingsprocessen

Uanset om en flygtning med traumer modtager professionel behandling eller ej, kan helingen ikke finde sted i isolation, men skal ske i samarbejde med andre. Det er netop i relationerne til andre mennesker, at den traumatiserede person kan genskabe den tillid og de sociale kompetencer, der er blevet beskadiget af den eller de traumatiske oplevelser.

For overhovedet at komme videre er det nødvendigt for flygtninge med traumer at møde tillid og respekt fra andre. Og det er netop de frivilliges fornemmeste opgave. I samværet med de frivillige kan flygtningene på ny genvinde tilliden til sig selv og andre mennesker og dermed begynde at bryde den isolerede tilværelse, de ofte lever i.

At opbygge en tillidsfuld relation til en traumatiseret person er altså i sig selv en del af helingsprocessen – også selvom man ikke taler om de hændelser, der har udløst traumerne. Derudover kan de frivillige bidrage til helingen ved at:

  • Give nærvær og omsorg
  • Skabe et frirum, hvor flygtningen kan slappe af og få nogle gode oplevelser
  • Være med til at træne sproglige færdigheder
  • Tage sig tid til at lytte
  • Hjælpe med at bryde isolationen
  • Give flygtningen, der ofte omgives af mange professionelle og skiftende sagsbehandlere, en følelse af kontinuitet

Det er bidrag, som er vigtige for, at personen med traumer igen kan få kontrol over sit eget liv og genvinde sine psykiske og sociale kompetencer.

Det er også påvist, at regelmæssig aktivitet har en positiv effekt på flygtninges symptomniveau. De frivillige kan etablere en sådan regelmæssighed, eksempelvis i form af fast aftalte besøg eller aktiviteter. Det kan være med til at strukturere hverdagen og skabe en vis grad af forudsigelighed, der er vigtig for mennesker, der har været udsat for omfattende usikkerhed og kaos.

Både på behandlingsinstitutioner og i asylcentre oplever personalet således, at den omsorg og opmærksomhed, de frivillige kan tilbyde, gør en stor forskel. De er en vigtig del af helingsprocessen.

Gensidig forståelse for de frivilliges indsats og den professionelle behandling

Den nære og personlige relation mellem frivillig og flygtning understøtter altså den professionelle individuelle behandling. Men de to ting må ikke forveksles. Fordelen ved de frivillige er netop, at de ikke er involverede i eventuelle behandlingsplaner.

I de tilfælde, hvor frivillige er tilknyttet en institution, der tilbyder behandling til flygtninge med traumer, forudsættes derfor en stor gensidig forståelse for de roller, som de frivillige og behandlerne har. Her kan det – af hensyn til både flygtningen og den frivillige – være hensigtsmæssigt tydeligt at markere, at der er forskel mellem den frivillige og professionelle indsats. Det vil blandt andet sige, at uanset om de frivillige kommer med en uddannelsesmæssig baggrund som socialrådgiver eller psykolog, er opgaven først og fremmest at være frivillig.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 26/10/2018