Udredning og visitation

Udredning og visitation på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

Udredningsforløbet er helt centralt, idet den systematiske udredning og vurdering af patienten er afgørende for at kunne tilrettelægge en differentieret, relevant og effektiv behandling.

Udredningsforløbet på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere omfatter udredning af symptomer og en afdækning af traumebaggrund, det sociale, psykiske og fysiske funktionsniveau samt biopsykosociale ressourcer. Vurderingen af symptomer foretages ud fra kliniske interviews med patienten over flere seancer.

Til vurdering af symptomer anvendes følgende test:

• Harvard Trauma Questionnaire (HTQ-R)
• SCL-90, somatiseringsdel

Til vurdering af de biopsykosociale ressourcer anvendes følgende test:

• Reading the Mind in the Eyes (RME)
• Level of Emotional Awareness Scale (LEAS)
• Ekmanns billeder

Biopsykosociale ressourcer
Resultaterne fra de forskellige elementer i udredningen danner baggrund for indplacering af patienterne i tre grupper. Denne inddeling af patienterne har til formål at differentiere og målrette behandlingstilbuddet til den enkeltes behov og ressourcer.

Gruppe 1: patienter med høje biopsykosociale ressourcer
Gruppe 2: patienter med mellemhøje biopsykosociale ressourcer
Gruppe 3: patienter med lave biopsykosociale ressourcer

Den biopsykosociale vurdering omfatter beskrivelsen af tilstedeværelse, fravær og grad af PTSD-symptomer og de hyppigste komorbide tilstande til PTSD. Vurdering af PTSD-symptomerne sker ud fra diagnosesystemerne ICD-10 og DSM-IV.

Indplaceringen i grupper er udtryk for et øjebliksbillede af patientens tilstand. På baggrund af henvisningen og resultaterne fra udredningen beslutter visitationsmyndigheden på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, om patienten skal visiteres til individuel behandling, gruppebehandling eller behandling i eget hjem.

Patienten udredes over en periode på maksimalt fire uger. Udredningen varetages primært af psykolog, socialrådgiver og fysioterapeut. Speciallæge kan indgå ved
behov.

Læs mere på www.traumeogtorturoverlevere.dk om konceptet for udredning og behandling af mennesker med PTSD.


Udredning og visitation i Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge 

Oasis følger samme tværfaglige udrednings- og visitationsforløb som Afdeling for Traume- og Torturoverlevere. På baggrund af henvisningen og visitationen placeres patienterne derefter enten i individuel, gruppe-  eller familiebehandling.

Familiebehandlingen påbegyndes umiddelbart efter visitationen, som også involverer andre samarbejdspartnere, fx. sagsbehandlere, lærere og pædagoger samt hele familien. Visitationen foregår mellem 4-8 uger og indbefatter samtaler med forældre og børn samt møder med det professionelle netværk. 

De øvrige henviste visiteres til individuel tværfaglig behandling. Patienter, der vurderes at kunne profitere af psykoedukation i gruppe, tilbydes dette umiddelbart efter visitationen. 

Læs mere om visitation, udredning og behandlingsfaserne på www.oasis-rehab.dk


Visitation i DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur

Begyndelsen på et rehabiliteringsforløb hos DIGNITY sker som regel ved, at klienten henvises af sin praktiserende læge. Omkring 20% af klienterne skønnes ved visitationen at kunne klare sig med en monofaglig indsats (psykoterapi og/eller fysioterapi). Disse henvises til andre behandlingssteder. Selve rehabiliteringsforløbet indledes med en grundig undersøgelse hos psykoterapeut, læge, fysioterapeut og socialrådgiver. Efter de indledende undersøgelser mødes det tværfaglige team for at lave en fælles rehabiliteringsplan, og denne diskuteres og færdiggøres i samarbejde med klienten.

Læs mere på DIGNITYs hjemmeside http://www.dignityinstitute.dk/

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Oasis
DIGNITY

Sidst opdateret 1/9/2017