Sygdom og Sprog

Sygdom og sundhedssystemet

Når helbredet gradvist svigter, vil tilknytningen til sundhedsvæsenet som regel stige i takt hermed. Kommunikation med og behandling af ældre med etnisk minoritetsbaggrund i sundhedssystemet medfører ofte misforståelser om sygdom og sundhed. Der kan være et mismatch i forhold til normerne i det danske sundhedssystem og forståelsen af sygdom og død i nogle familier med anden etnisk baggrund. For eksempel bygger behandlingen i det danske sundhedssystem ofte på en sammentænkning af det fysiske velvære og de somatiske symptomer. Dette kan være fremmed for patienten, der kan have en anden opfattelse af sammenhængen mellem krop og sind. Når der ikke er tradition for denne forståelse, kan der også være en forskel i, hvordan man tænker den ældre med ind i et eventuelt sygdomsforløb. Hvor det i Danmark generelt er tilgangen at oplysning og medtænkning af den syge eller ældre er bedst for alle parter, kan der i andre kulturer være en opfattelse af det helt modsatte. Her er det udtryk for omsorg og næstekærlighed, hvis man opretholder et håb hos den syge, ved ikke at inddrage personen i egen sygdomshistorie.

Denne tilgang kan samtidig betyde, at den syge eller gamle som oftest får sin vilje og passiveres af omsorgsfuld praktisk hjælp i god tro om, at vedkommende skal have det bedst muligt, i den tid der er tilbage. Dette kan dog medføre en forringelse, helt eller delvist, af funktionsevnen og heraf følgende af livskvaliteten. Her oplever den ældre ikke det ”kærlige skub”, der ofte skal til, for at aktivere kroppen og bevare funktionsevnen bedst muligt.

Den sproglige udfordring

Arbejdet med ældre med anden etnisk baggrund kan ligeledes være udfordret af en sprogbarriere. Ikke alle ældre med etnisk minoritetsbaggrund mestrer det danske sprog eller kender til ord, som omhandler typiske sundhedsproblemer. Dette har ikke nødvendigvis en relation til alderdom, men kan være fordi, de ældre ikke har følt behovet for, at lære dansk igennem deres liv i Danmark. Det kan enten have været for svært, at gennemføre en danskuddannelse, for uoverskueligt at have blik for de konsekvenser for fremtiden, som manglende danskkundskaber kan resultere i eller måske er sproget ikke blevet holdt ved lige og opdateret gennem deres liv i Danmark.

Tab af det danske sprog kan også skyldes en manglende kompetence på grund af alder, da ældre tit mister evnen til at favne kompleksitet. Her kan det være svært, at opretholde evnen til at mestre flere forskellige sprog, hvorfor modersmålet bliver det centrale og som oftest det eneste talte. Derudover kan den ældre også glemme det danske sprog for eksempel som følge af demens. Når ældre med etnisk minoritetsbaggrund kun behersker deres modersmål hæmmes kommunikationen og gør det svært, at fastslå den ældres ønsker og/eller forventninger til plejen.

Derudover kan det være problemfyldt at klarlægge eventuel demens eller andre funktionsnedsættelser, når kommunikationen er tilstrækkeligt besværet og når den ældre generelt føler, at plejen føles fremmed og i nogle tilfælde som et overgreb. Plejepersonalet får også betydeligt sværere ved, at fortælle den ældre om hvorfor de gør, som de gør, om sygdomsforløbet, om hverdagens gøremål eller blot give den anerkendelse og genkendelse der er ved almindelig samtale.

Redaktion 

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Litteratur

Dansk Flygtningehjælp (2012): ”At flytte fra et hjemland til et andet”. Evalueringsrapport, Asyl, repatriering og Au Pair Support.

Information (2001): ”Usikker alderdom for ældre indvandrere”. Information.dk: 18.07.2001

Kristensen, Marianne K. (2000): ”Kommunerne svigter ældre indvandrere”. Information.dk

Mûhlhausen, Berit (1999): ”Gammel i et fremmed land”; ”Myten om et netværk”; ”Fra Punjab til Vesterbro”; ”Århus som det gode eksempel”. Information, 1999-11-18. p. 6.

Yonus, Zenia Ab (2013): ”Ældre flygtninge i Danmark”. Notat udarbejdet for Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp, København.

Ældreforum (2013): Ældre med anden etnisk baggrund – viden og inspiration til indsats, tryk team Svendborg A/S, ISBN: 978-87-90651-72-5.

Sidst opdateret 4/9/2017