Samarbejdspartnere

Læs Rehabiliterings- og forskningscentrets publikation om procesuelle netværksmøder Mod en fælles indsats

Læs om Signs of safety metoden, der både ser på ressourcer og barrierer som et grundlag for de ønskede forandringer, alle relevante aktører måtte ønske i forhold til det udsatte barns fortsatte udvikling og trivsel

Børnesagsbehandleren er ansvarlig for, at der for barnet og resten ef flygtningefamilien iværksættes de mest hensigtsmæssige hjælpeforanstaltninger i forhold til familiens problematik. Men for at få belyst sagen bedst muligt er det nødvendigt at inddrage andre relevante samarbejdspartnere, så som pædagogen, skolelæreren, lægen, sundhedsplejersken, fodboldtræneren og hvem der ellers omgås barnet i hverdagen.

Tværfaglige møder

Det er en god idé at holde tværfaglige møder, så der ikke laves kontrahandlinger i forhold til familien. Selvom det tager tid og er ressourcekrævende, viser erfaring, at det i høj grad lønner sig at drøfte de problemer, man oplever hos barnet og familien, med andre fagpersoner.

Inddragelse af samarbejdspartnere kræver naturligvis, at forældrene er informeret og har givet samtykke.
Sagsbehandleren vil ofte være den naturlige initiativtager til at inddrage de øvrige professionelle i et samarbejde, hvor billedet af barnet og familien kan blive så nuanceret som muligt.

Hvis forældrene inviteres og har lyst til at deltage, kræver det et forudgående møde mellem børnesagsbehandleren og forældrene, hvor det forklares og diskuteres, hvad formålet med mødet er, mødets gang, og hvad der forventes af forældrene på mødet.

På det store møde mellem de relevante samarbejdspartnere og forældrene er det rigtigt vigtigt, at der samarbejdes med tolk, så risikoen for at ”køre hen over forældrene” minimeres. Det indebærer, at der må sættes rimelig - ekstra - tid af til mødet.

Endelig er det også vigtigt, at der afsættes tid til efterfølgende samtale mellem forældrene og børnesagsbehandleren, så eventuelle misforståelser eller uafklarede spørgsmål kan opklares.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Grete Svendsen, socialrådgiver

Sidst opdateret 10/2/2016