Midlertidige tilbud

De midlertidige beskæftigelsestilbud skal bruges, når flygtningen har behov for opkvalificering eller afklaring i forhold til job eller pension.

Det er først og fremmest de tre redskaber til aktivering samt mentorordningen og revalideringsbestemmelserne.

Vejledning og opkvalificering

Tilbuddet afdækker og udvikler flygtningens faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedsmarkedet. Der er tale om et korterevarende forløb (op til 6 uger), som kan omfatte:

  1. Korte vejlednings- og afklaringsforløb
  2. Særligt tilrettelagte projekter og uddannelsesforløb, herunder praktik under uddannelsesforløbet samt danskundervisning
  3. Ordinære uddannelsesforløb

LAB, Kap. 10, § 32-41

Virksomhedspraktik

Flygtninge, der har behov for at få afklaret, hvad deres mål er på arbejdsmarkedet, kan komme i virksomhedspraktik. Tilbudet kan også bruges, hvis flygtningen på grund af mangelfulde faglige, sproglige eller sociale kompetencer har vanskeligt ved at opnå beskæftigelse på normale løn- og arbejdsvilkår.

Der er tale om et ulønnet forhold. I praktikperioden forsætter flygtningen med at modtage sin kommunale ydelse. Vedkommende kan også få udbetalt et mindre beskæftigelsestillæg og få dækket udgifter til transport og arbejdsredskaber. 

Varigheden af praktikken kan være op til 13 uger med mulighed for forlængelse. Under praktikken kan der tilbydes en mentorordning.

LAB, Kap. 11, § 42-50

Ansættelse med løntilskud

Flygtninge, der har behov for at oplære eller genoptræne faglige, sociale eller sproglige kompetencer, kan få tilbud om at blive ansat med løntilskud. Ansættelse med løntilskud kan også bruges til at opnå eller fastholde beskæftigelse og til at indsluse langtidsledige handicappede personer med minimum en mellemlang uddannelse (18 måneder) på arbejdsmarkedet.

Der kan gives løntilskud i op til et år. For revalidender og førtidspensionister kan ansættelse med løntilskud dog strækkes sig ud over et år.

Flygtningen bliver ansat i en virksomhed, og kommunen følger og sikrer samarbejdet med virksomheden.

Kommunens tilskud til virksomheden reguleres jævnligt og varierer efter ansættelsesforholdet. Det kompenserer som regel arbejdsgiveren i et rimeligt omfang, nogle gange i op til halvdelen eller lidt over halvdelen af lønudgiften. Lønnen skal være afstemt efter den gældende overenskomst på arbejdsområdet.

I nogle tilfælde kan flygtningen tilbydes at få dækket transportomkostninger og udgifter til arbejdsredskaber, samt få bevilliget en mentor.

LAB, Kap. 12, § 51-68

Mentor

Flygtninge med behov for en særlig grundig introduktion på en arbejdsplads eller uddannelsesinstitution, kan der gives støtte til en mentor. Det er enten en ansat person på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen, eller en ekstern konsulent.

Mentorens opgave er at introducere, oplære eller vejlede flygtningen og det er en betingelse, at det sker i et omfang, som ligger ud over hvad virksomheden sædvanligvis forventes at varetage. En anden betingelse for at yde støtte til en mentor er, at det er afgørende for, at flygtningen kan deltage i det beskæftigelsesrettede tilbud eller den ustøttede ansættelse.

Ud fra en vurdering af behov og forudsætninger hos flygtningen, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med arbejdsgiveren. Det er timetallet der gives støtte til. Det vil sige, at arbejdsgiveren får betalt medarbejderens løn svarende til det antal timer, der er afsat til mentorfunktionen. I tilfældet med en ekstern konsulent gives honorar for de aftalte timer.

Der kan bevilliges tilskud til køb af uddannelse, hvis det kan forbedre medarbejderens muligheder for at varetage mentorfunktionen.

LAB, Kap. 14, § 78-81

Foreningen Nydanskers hjemmeside er der viden og gode råd at hente om mentorordningen.

Revalidering

Revalidering består af erhvervs- og uddannelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at personer med begrænsninger i arbejdsevnen, herunder flygtninge med traumer, fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Tilbud om revalidering er betinget af, at aktiviteter efter anden lovgivning ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv.

Revalidering kan bestå af en eller flere af følgende aktiviteter:

  • Arbejdsprøvning
  • Erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter (for-revalidering*)
  • Uddannelse
  • Optræning hos arbejdsgivere
  • Hjælp til selvstændig virksomhed

* For-revalidering er de aktiviteter, som borgeren gennemfører, før det erhvervsmæssige sigte er afklaret. Der er tale om aktiviteter med et erhvervsmodnende eller afklarende sigte.

Revalidering kan iværksættes som virksomhedsrevalidering. Virksomhedsrevalidering foregår primært på virksomheder i form af arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning eller oplæring.

LAS, Kap. 6, § 46-65

Kilder

Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB), Lov om Aktiv Socialpolitik (LAS) på Retsinformation.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge
OASIS

Sidst opdateret 16/11/2018