Farmakologi

Behandling med fokus på kompliance

En række andre forhold kan være afgørende for medicinsk behandling af en traumatiseret indvandrer. Der kan bl.a. være tale om:

- Lægens forståelse af patientens forestillinger om sygdommens karakter, inklusive forestillinger om den i hans øjne rigtige behandling.

- Hvis læger har deltaget i torturen kan patienten have svært ved at have tillid til læger generelt.

- Kompliance hos torturoverlevere er ofte lav. Dette kan bl.a. skyldes lav tolerance over for bivirkninger og en forventning om hurtig effekt af behandling. Grundig information om den medikamentelle behandlings virkninger og bivirkninger sammen med hyppige kontroller ved start på ny medicin øger kompliance.

- For at styrke kompliance kan det overvejes at informere og involvere ægtefælle eller andre familiemedlemmer i formålet med behandlingen og behandlingens gennemførelse.

- Dosis bør nøje overvejes, om muligt bør serummonitorering anvendes. Start altid med lave medicindoser (f.eks. halvdelen af den normalt anvendte dosis) og trap langsomt op (gerne over flere uger). Nogle torturoverlevere har en lavere tolerance over for bivirkninger pga. deres manglende psykiske overskud, ligesom der findes biologiske og etnisk relaterede forskelle i medicinomsætning. Langsom optrapning sænker risikoen for bivirkninger og øger derved kompliance.

- Patienten bør udspørges om forbrug af medicin (inkl. naturmedicin) og de relevante interaktionsmuligheder bør overvejes. Ofte ses en generel mistillid til vestlig medicin. Mange har større tiltro til læger fra den del af verden, hvor de selv kommer fra, og får f.eks. ofte tilsendt medicin fra hjemlandet (husk at spørge om dette).

- Torturoverlevere har ofte svært ved at huske, og en doseringsæske kan være til stor hjælp. I nogle tilfælde er det nødvendigt med dosering ved hjemmesygeplejerske.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark

Kilder og litteratur

Læge Lise Worm, DIGNITY

Transkulturel psykofarmakologi / Nørregaard, Christian, pp. 370-388
I: Transkulturel psykiatri / Alberdi, Francisco (red), Nørregaard, Christian (red); Katrup, Marianne (red); Kristensen, Majken (red). København : Hans Reitzels Forlag, 2002

 

 

 

Sidst opdateret 1/9/2017