Behandling

Behandling på Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

Den relevante behandling sættes i gang umiddelbart efter endt udredning og visitation. Ud fra resultaterne af udredningen tilbydes patienterne følgende behandling:

 • Patienter med høje biopsykosociale ressourcer tilbydes indledende mentaliseringsbaseret psykoedukation efterfulgt af individuel terapi.
 • Patienter med mellemhøje biopsykosociale ressourcer tilbydes mentaliseringsbaseret og symptomfokuseret gruppebehandling.
 • Patienter med lave biopsykosociale ressourcer tilbydes grundlæggende psykoedukation og ressourceopbyggende behandling.

Hvis der er behov for det, bliver patienten tilbudt særligt tilrettelagte behandlingsforløb på tværs af disse behandlingstilbud.

Behandling af patienter med høje biopsykosociale ressourcer
Patienter med høje biopsykosociale ressourcer tilbydes primært individuel tværfaglig behandling med henblik på at sætte patientens traumatiske oplevelser og symptomer i perspektiv samt sætte fokus på mestring af nutiden.

Der vil i psykoterapien primært være tale om traumefokuseret, individuel og kulturelt tilpasset mentaliseringsbaseret terapi. Derudover tilbydes fysioterapeutisk behandling og behandling ved socialrådgiver, enten i gruppe eller individuelt. Indledende bliver patienten også tilbudt mentaliseringsbaseret psykoedukation i gruppe.

Det samlede behandlingsforløb har en varighed af seks til tolv måneder efterfulgt af opfølgning tre og seks måneder efter endt behandling.

Behandling af patienter med mellemhøje biopsykosociale ressourcer
Patienter med mellemhøje biopsykosociale ressourcer bliver tilbudt et mentaliseringsbaseret psykoedukationsforløb i gruppe efterfulgt af mere symptomfokuseret mentaliseringsbaseret gruppebehandlingsforløb. Parallelt med psykologbehandlingen tilbydes fysioterapi og specialiseret socialrådgivning individuelt eller i gruppe.

For at skabe en sammenhængende og udviklende gruppedynamik sammensættes behandlingsgrupperne så vidt muligt efter fælles sprog og udredt relationsmønster for at sikre en homogen gruppe.

Hvis patienten har behov for det, suppleres gruppebehandling med et mindre antal særligt tilrettelagte forløb med individuel behandling.

Gruppebehandlingen strækker sig over seks måneder og følges op tre og seks måneder efter endt behandling.

Behandling af patienter med lave biopsykosociale ressourcer
Patienter med lave biopsykosociale ressourcer tilbydes elementær psykoedukation samt støttende og ressourceopbyggende behandling. Selve behandlingsrelationen og fokus på patientens netværk er afgørende. Behandlingen af denne patientgruppe foregår typisk i deres eget hjem.

Gennem dagligdags og meningsgivende handlefærdigheder og vaner stabiliseres sygdommen. Med tiden vil de dysregulerede emotionelle tilstande blive mere regulerede. Tilsvarende vil de desorganiserede relationer stabiliseres over tid.

Behandlingsindsatsen for denne gruppe vil typisk vare to til fire måneder, efterfulgt af
en mere permanent kommunal indsats, evt. med hjælp/supervision fra centrene.

Læs mere på www.traumeogtorturoverlevere.dk om konceptet for udredning og behandling af mennesker med PTSD.


Tværfaglig behandling i Oasis - Behandling og rådgivning for flygtninge

Alle visiterede patienter tilbydes tværfaglig behandling i form af psykoterapi, fysioterapeutisk/psykomotorisk terapi, socialrådgivning samt evt. somatisk/psykiatrisk behandling. Behandlingen er enten indviduel, i gruppe eller med hele familien. I ventetiden efter visitationen tilbydes psykoedukation i gruppe til de patienter, som det vurderes kan indgå i et gruppeforløb. De øvrige begynder umiddelbart  efter visitationen, hvis de er visiteret til familiebehandling. Da de fleste tilbydes individuel behandling, er der som regel ventetid. I ventetiden kan de ventende tilbydes psykiatrisk medicinering, hvis det er blevet vurderet nødvendigt i visitationen.

Patienten i centrum
Den tværfaglige behandling er også et rehabiliteringsforløb. Hele strukturen i Oasis er indrettet omkring patienternes behov for at blive mødt med respekt og forståelse. Opbygning af tillid er centralt, og der lægges vægt på at møde den enkelte patient og lytte til dennes behov, inden der i samarbejde tilrettelægges behandling. Da problemerne ofte er komplekse og varierende fra patient til patient, er det terapeutiske udgangspunkt  multidisciplinært og multimetodisk.

Mål for rehabiliteringsarbejdet

 • Hjælpe patienten med at bearbejde psykiske, fysiske og sociale problemer
 • Styrke patientens ressourcer og funktionsniveau
 • Medvirke til at traumatiserede og deres familier opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv i Danmark.
Målene søges opnået gennem:
 • Tværfaglig og effektiv individuel og/eller gruppebehandling samt familiebehandling
 • En multidisciplinær tilgang til behandlingen tilpasset den enkelte patient/families behov
 • Fokus på den tværkulturelle dimension i behandlingen
 • Anvendelse af tolke med lang erfaring inden for behandlingsfeltet
 • Sammenhængende tværfaglige forløb med tværsektorielt samarbejde med læge og kommune
 • Inddragelse af pårørende

Den psykoterapeutiske behandling 
Den psykologiske behandling er tilrettelagt efter Judith Hermans fasemodel. Der anvendes flere forskellige behandlingsmetoder tilpasset den enkelte patient og der udarbejdes en rehabiliteringsplan med mål for behandlingen.

Den psykologiske behandling formes af følgende tre faser:

 1. Stabilisering: I denne fase arbejdes der med at stabilisere den henviste via
 • Etablering af en tryg arbejdsalliance
 • Psykoedukation
 • Mestringsstrategier
 • Behandling af komorbiditet
 1. Bearbejdning: I bearbejdningsfasen arbejder psykologen med at bearbejde de traumatiske oplevelser og i relevant omfang med eventuelle vanskeligheder med tilknytning og relationer. Det gennemgående fokus er på
 • At nedbringe patientens undgåelsesadfærd
 • At arbejde med intrusionssymptomer
 • At nedbringe hyperarousal
 • Fortsat arbejde med mestringsstrategier
 1. Afslutning: I den sidste fase af behandlingen er fokus på
 • Konsolidering af mestringsstrategier
 • Personlighedsmæssig reintegration og rehabilitering
 • Sociale relationer og netværk

De psykologiske metoder
I den psykoterapeutiske behandling benyttes en multimetodisk tilgang, tilpasset den enkelte patient, og der anvendes en bred vifte af anerkendte terapeutiske metoder:

 • Psykodynamisk terapi
 • Somatic Experiencing
 • Kognitiv adfærdsterapi
 • Acceptance and Commitment Therapy
 • Narrativ terapi
 • Systemisk terapi

Læs mere om fasemodellen og metoderne på Oasis' hjemmeside.


Tværfaglig rehabilitering på DIGNITY

Alle klienter på DIGNITY er tilknyttet et tværfagligt team med psykolog, fysioterapeut, socialrådgiver og læge. Løbende sætter behandlingsteamet mål sammen med klienten. Behandlernes arbejde foregår ikke parallelt, men koordineres udførligt på teammøder. Alle taler med én stemme og går ind og støtter op omkring det, som er vigtigt lige nu, f.eks. søvn. Psykologen finder ud af, hvordan familien fungerer, så der kan skabes rum for søvnen. Lægen giver indsigt i søvnens betydning og undersøger, om der er behov for medicin. Socialrådgiveren tager fat om økonomiske problemstillinger, der kan nedbringe bekymringerne. Fysioterapeuten hjælper klienten med at graduere træningen af daglige aktiviteter og underviser i kropsbevidsthed og afspænding. Behandlerne sørger også for, at indsatserne er timet i forhold til hinanden. Under eksponerende traumebearbejdning skal klienten f.eks. ikke også sendes i arbejdsprøvning.

Behandlingsmål
Rehabiliteringen er løsningsorienteret og bestræber sig på at hjælpe klienten videre til et bedre liv med fokus på funktion, deltagelse og livskvalitet. Et mål er at genoprette klientens tro på sig selv og andre og hans/hendes evne til at fungere personligt og i relation til andre, f.eks. familie, omgangskreds og arbejde.

Behandlingstilbud
Klienter på DIGNITY kan tilbydes et af følgende forløb:

 • Individuel rehabilitering
 • Gruppebehandling
 • Familieterapi

Gruppebehandlingen gives ofte i tillæg til individuel terapi.

Den psykoterapeutiske tilgang
DIGNITYs psykoterapeuter og psykologer arbejder overordnet med klientens selvopfattelse, de traumatiske begivenheder og den betydning, disse har for hans/hendes tilværelse i dag.  Behandlerne anvender overvejende Kognitiv Adfærdsterapi (Cognitive Behaviour Therapy) i deres arbejde.  Det kan f.eks. være eksponeringsmetoden ”systematisk desensibilisering”. Eksponeringsbehandlingen medvirker til en reduktion af symptomerne og en bearbejdning af de traumatiske erindringer, således at de kan integreres i klientens aktuelle billede af sig selv og omverdenen. Det er som regel ikke muligt at blive helt af med symptomerne, men terapien kan styrke klientens selvaccept og selvtillid, åbne for nye handlemuligheder og øge livskvalitet og funktionsevne.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) og Somatic Experiencing (SE) er to alternative behandlingsmetoder, som DIGNITYs behandlere benytter.  Ved EMDR kombineres eksponering af minder med forskellige former for rytmiske øjenbevægelser. Ved SE kombineres eksponering med, at klienten trænes i at kunne bringe sig i en angstinkompatibel tilstand.  Læs mere om Psykoterapeutisk behandling af PTSD hos torturoverlevere på DIGNITY [LINK]

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Oasis
DIGNITY

Sidst opdateret 1/9/2017