Øvrige tilbud

Der findes en række andre tilbud til at understøtte beskæftigelse, som kan tilbydes flygtninge med handicap eller kroniske lidelser.
Et af disse tilbud er de såkaldte fem handikapkompenserende ordninger:

  • Personlig assistance til praktisk hjælp  
  • Personlig assistance ved efteruddannelse
  • Hjælpemidler
  • Isbryderordning for nyuddannede
  • Fortrinsadgang ved ansættelser

Hensigten med ordningerne er, at handicappede får samme muligheder for at arbejde som personer uden handicap.
 
Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv., LAB, Kap. 14, § 76
 
Du kan læse mere om de handicapkompenserende ordninger hos Specialfunktionen Job & Handicap.
 

Tilskud til hjælpemidler
Et andet tilbud er tilskud til udgifter til hjælpemidler samt kortvarige kurser. Der kan gives tilskud til undervisningsmaterialer, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.
LAB, Kap. 13 § 74, Kap. 14, §76
 

Tilskud til afholdte udgifter og administration
Et tredje tilbud er, at virksomheder kan få tilskud til afholdte udgifter og administration, såfremt kommunen har indgået en partnerskabsaftale med virksomheden.
LAB, Kap. 14, § 81a
 

§ 56 aftale
Et fjerde tilbud er den såkaldte § 56 aftale. Aftalen indebærer, at virksomheder kan modtage sygedagpengerefusioner fra første sygedag, hvis de har ansat en person med med langvarige eller kroniske lidelser og heraf følgende forhøjet risiko for mindst ti sygefraværsdage inden for et års ansættelse. Det forudsættes, at fraværet skyldes den sygdom, som aftalen omfatter.
Lov om sygedagpenge, Kap. 21, § 56-58
 

Læs mere
retsinformation.dk og CABI's hjemmeside kan du læse mere om de forskellige jobordninger.
Du kan finde relevante blanketter på Jobnet og KL's hjemmeside.

Redaktion
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge
OASIS
 

    Sidst opdateret 11/9/2017